Algemene voorwaarden

Wanneer je lid wordt van Nautilus Health Club (hierna genoemd: NHC) ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en huisregels.  Op deze pagina lees je alle bepalingen uit onze algemene voorwaarden. Indien je onze huisregels wilt inzien kun je dat hier doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement geldig is vanaf de ingangsdatum, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Een tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 15 km van NHC, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente. Abonnementswisseling mag plaatsvinden na de minimale abonnementsperiode of bij een upgrade naar een duurder abonnement. Een nieuwe overeenkomst wordt voor 1, 3, 6 of 12 maanden afgesloten.

Artikel 2: Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.  Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan NHC te voldoen.  Indien NHC over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3: Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag NHC een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen bij de aanmaning.

Artikel 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland i.v.m. werk of stage (alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring c.q. bewijs van uitzending/stageplek), kan met schriftelijke toestemming van NHC het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden.

Artikel 5: NHC is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is NHC gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan bindend zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6: Jeugdlidmaatschappen: in het jaar dat jeugdleden de leeftijdsgrens overschrijden van 14 jaar en dus ook meer abonnementsgeld dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe abonnementsgeld automatisch doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 7: Alleen betalende leden met een 1x per week abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in te halen lessen. Het lestegoed komt na iedere contractperiode te vervallen.

Artikel 8: Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van NHC. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. NHC is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van NHC in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.  Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.  NHC is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

Artikel 9: Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.  Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van NHC.

Artikel 9: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van NHC geschiedt voor eigen risico.  Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.