Algemene voorwaarden

Wanneer je lid wordt van Nautilus Health Club (hierna genoemd: NHC) ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en huisregels.  Op deze pagina lees je alle bepalingen uit onze algemene voorwaarden. Indien je onze huisregels wilt inzien kun je dat doen. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 6 of 12 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Onze abonnementen lopen door tot wederopzegging.  Een tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 15 km van NHC, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente.  Abonnementswisseling mag plaatsvinden na de minimale abonnementsperiode of bij een upgrade naar een duurder/langduriger abonnement. Een nieuwe overeenkomst wordt voor 6 of 12 maanden afgesloten.

Artikel 1b:  Leden met een Nautilus Basic lidmaatschap mogen alleen gebruik maken van de fitness faciliteiten in de daarvoor ingerichte trainingsruimte. Wanneer doelbewust gebruik wordt gemaakt van de andere faciliteiten binnen Nautilus Health Club (sauna, zwembad, grote fitnesszaal, douches, groepslessen, gratis drankautomaat), zal direct royement volgen.  

Artikel 2: Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.  Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan NHC te voldoen.  Indien NHC over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.  

Artikel 3:  Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag NHC een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland i.v.m. werk of stage (alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring c.q. bewijs van uitzending/stageplek), kan met schriftelijke toestemming van NHC het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden.

Artikel 5: NHC is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is NHC gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan bindend zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6:  Jeugdlidmaatschappen: in het jaar dat jeugdleden de leeftijdsgrens overschrijden van 14 jaar en dus ook meer abonnementsgeld dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe abonnementsgeld automatisch doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 7:  Alleen betalende leden met een 1x per week abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in te halen lessen. Het lestegoed komt na iedere contractperiode te vervallen.  

Artikel 8:  Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van NHC. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. NHC is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van NHC in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.  Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.  NHC is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.  Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.  Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van NHC.

Artikel 9:  Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van NHC geschiedt voor eigen risico.  Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 10: Bij contractovername dient een uitschrijfbevestiging te worden getoond. Nautilus Health Club neemt maximaal 6 maanden over van het lopende lidmaatschap. Daarna gaat de looptijd in van het afgesloten contract bij Nautilus Health Club.

Artikel 11:  Doorlopende machtiging SEPA  a) Voor betalingen middels automatische incasso dient u Nautilus Health Club middels een ‘machtiging tot automatische incasso’ toestemming te geven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde lidmaatschapsgelden af te schrijven. Afschrijving vindt vooraf plaats op de 1e van de maand. De machtiging betreft een ‘Internet’ machtiging waarmee u akkoord dient te gaan, omdat deze afwijkt van een telefonische en schriftelijke machtiging. Ook dient u aan te geven met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.  b) Minderjarigen dienen door de ouder(s)/voogd de bankrekening en naam rekeninghouder van de ouder/voogd te laten invullen. De ouder(s)/voogd dient tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en machtiging tot automatische incasso.  c) Ná automatische incasso is een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen van toepassing.  d) Het lidmaatschapsgeld wordt afgeschreven volgens de overeenkomst met u.  e) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering. Hiervoor mag Nautilus Health Club €7,50 in rekening brengen.  f) Bij uitblijvende betaling zal Nautilus Health Club de vordering ter incasso uithanden geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Nautilus Health Club geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. 

Artikel 12:  Opzegging  a) Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Dit kan bij de receptie, via post of email, maar altijd met een handtekening.  b) De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 kalendermaand.

Artikel 13:  Uitsluiting  a) Uitsluiting van toegang tot Nautilus Health Club kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:  – indien u onze huisregels niet naleeft.  b) Uitsluiting van toegang tot Nautilus Health Club kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Nautilus Health Club zijn bijgeschreven.

Artikel 14: Aansprakelijkheid  b) De totale aansprakelijkheid van Nautilus Health Club, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Nautilus Health Club verzekerde bedrag.  c) Iedere aansprakelijkheid van Nautilus Health Club voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.  d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Nautilus Health Club meldt.

Artikel 15: Restitutie gelden  b) Bij uitsluiting van toegang tot Nautilus Health Club heeft u geen recht op teruggave van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.  d) Er vindt alleen restitutie van gelden plaats na goedkeuring van de directie. 

Artikel 16:  Privacybescherming  a) Persoonsgegevens worden door Nautilus Health Club alleen gebruikt voor de eigen administratie.

Artikel 17:  Geschillen  a) Alle geschillen tussen Nautilus Health Club en u vallen onder het Nederlands recht.  b) Alle geschillen tussen Nautilus Health Club en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Artikel 18:  Slotbepalingen  a) Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.