Algemene voorwaarden

Wanneer je lid wordt van Nautilus Health Club (hierna genoemd: NHC) ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en huisregels.  Op deze pagina lees je alle bepalingen uit onze algemene voorwaarden. Indien je onze huisregels wilt inzien kun je dat hier doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1 Bij het aangaan van deze overeenkomst ben je bekend met het feit dat je ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement geldig is vanaf de ingangsdatum, met een opzegtermijn van 1 betaalperiode van 4 weken. Een tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk op medische gronden met indien mogelijk een medische verklaring als bewijs, of bij verhuizen buiten een straal van 15 km van NHC, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente. Abonnementswisseling mag plaatsvinden na de minimale abonnementsperiode. Een nieuwe overeenkomst wordt voor minimaal 1 jaar of minimaal 8 weken afgesloten. Bij junior fitness geldt een minimale periode van 6 maanden.

Artikel 2: Het abonnementsgeld dient je per 4 weken, uiterlijk op de 1e dag van de periode, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient je deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan NHC te voldoen. Indien NHC over dient te gaan tot incasso van haar vordering, ben je tevens alle buitengerechtelijke incassokosten aan ons incassobureau verschuldigd.

Artikel 3: Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag NHC na verstrijken van de herinneringsperiode een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen bij de aanmaning.

Artikel 4: Je kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland i.v.m. werk of stage (alleen mogelijk na het overleggen van bewijs van behandeling bij een specialist c.q. bewijs van uitzending/stageplek), kan met schriftelijke

toestemming van NHC het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij vakantie. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschaps-overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden.

Artikel 5: NHC is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen. Tevens is NHC gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan bindend zijn. Indien je niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient je dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6: Jeugdlidmaatschappen: in het jaar dat jeugdleden de leeftijdsgrens overschrijden van 14 jaar en dus ook een hoger tarief dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe tarief automatisch doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 7: Alleen betalende leden met een 1x per week abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in te halen lessen.

Artikel 8: Ten allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van NHC. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. NHC is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van NHC in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het abonnement en de bijbehorende clubpas zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. NHC is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode kan een aangepast zomerrooster van kracht zijn.

Artikel 9: Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Artikel 10: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van NHC geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient

zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.