t Algemeen

a) Deze door Zwemschool Nautilus b.v. opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op Zwemschool Nautilus b.v.

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Nautilus b.v. en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.

c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Nautilus b.v. uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2) Activiteiten

a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Envoz organisatie.

b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

3) Inschrijven

a) Uw kind dient tussen de 4 en 9 jaar oud te zijn.

b) Uw kind kan ingedeeld worden in een 45 minuten- of een 90 minutenles. Dit gebeurt in overleg met de zwemonderwijzer.

c) De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website www.zwemschoolnautilus.nl.

d) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van Zwemschool Nautilus b.v. is bijgeschreven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

4) Lesrooster

a) Gedurende het jaar worden alle lessen volgens het reguliere rooster gegeven. Het actuele rooster staat vermeld op de website www.zwemschoolnautilus.nl.

b) Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs, is er een aangepast zomerrooster. Voor de inhoud van het zomerrooster kunt u terecht op de website www.zwemschoolnautilus.nl.

c) Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website www.zwemschoolnautilus.nl.

5) Ziekte of afwezigheid

a) Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed en kunnen niet worden ingehaald.

b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.

6) Zwemlocaties

a) Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.

b) Het afzwemmen en proefzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikte bassins.

7) Aanwezigheid ouder / verzorger

a) De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.

b) De aanwijzingen van de zweminstructeur dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

8) Afzwemmen en proefzwemmen

a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de plusdiploma’s van de Zwem & Zing organisaties

b) Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

9) Betaling

Doorlopende machtiging SEPA

a) Voor betalingen middels automatische incasso dient u Zwemschool Nautilus b.v. middels een ‘machtiging tot automatische incasso’ toestemming te geven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde lidmaatschapsgelden af te schrijven. Afschrijving vindt vooraf plaats op de 1e van de maand. De machtiging betreft een ‘Internet’ machtiging waarmee u akkoord dient te gaan, omdat deze afwijkt van een telefonische en schriftelijke machtiging. Ook dient u aan te geven met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

b) Ná automatische incasso is een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen van toepassing.

d) Het lesgeld wordt afgeschreven volgens de overeenkomst met u.

e) De kosten voor het diploma + afzwemmen worden per diploma éénmalig automatisch afgeschreven.

f) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering. Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

g) Bij uitblijvende betaling zal Zwemschool Nautilus b.v. de vordering ter incasso uithanden geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool Nautilus b.v. geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10) Opzegging

a) Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

b) De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 kalendermaand.

11) Uitsluiting

a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan

één van de volgende regels niet wordt voldaan:

– indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;

– indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmert;

– indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.

b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Nautilus b.v. zijn bijgeschreven.

12) Veiligheid

a) Zwemschool Nautilus b.v. spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereid en te geven.

b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Nautilus b.v. is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

c) In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zwemschoolnautilus.nl.

13) Aansprakelijkheid

a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Zwemschool Nautilus b.v.daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

b) De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Nautilus b.v., door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Nautilus b.v. verzekerde bedrag.

c) Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Nautilus b.v. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Nautilus b.v. meldt.

14) Restitutie gelden

a) Bij het afzwemmen vóór het einde van een 52-wekelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.

b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

c) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er van de lopende 4-wekelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

d) Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

15) Privacybescherming

a) Persoonsgegevens worden door Zwemschool Nautilus b.v. alleen gebruikt voor de eigen administratie.

16) Geschillen

a) Alle geschillen tussen Zwemschool Nautilus b.v. en u vallen onder het Nederlands recht.

b) Alle geschillen tussen Zwemschool Nautilus b.v. en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

17) Slotbepalingen

a) Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.